پایان نامه های مدیریت،پایان نامه دکتری مدیریت،پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت،پرسشنامه،پروپوزال دکتری، تهیه پایان نامه

پایان نامه های مدیریت،پایان نامه دکتری مدیریت،پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت،پرسشنامه،پروپوزال دکتری، تهیه پایان نامه

تعریف عملیاتی مساله تحقیق در پایان نامه

متغیرهایی نظیرهوش و اضطراب که درنزد افراد مختلف دارای تعاریف متفاوت است باید با توجه به شیوه ای که مورد اندازه گیری قرارمی گیرند تعریف شوند . چنین تعریفی را عملیاتی یا کاربردی می نامند. بنابراین، تعاریف کاربردی به تعاریفی گفته می شوند که ازطریق ان، فعالیت های لازم واساسی برای اندازه گیری یک متغیرمعین مشخص می شود. به عبارت دیگر ، دریک تعریف کاربردی ، پژوهشگر مجموعه فعالیتهایی را که برای اندازه گیری ویا دستکاری متغیر انجام می دهد، مشخص می سازد.

اگر چه تعریف عملیاتی برای کلیه ی متغیرهای مورد پژوهش الزامی است ، ولی انجام این عمل برای متغیرها ومفاهیمی که تعریف یکسانی از انها دردسترس نیست ، دارای اهمیت بیشتری است.

( کرلینجر ) تعریف عملیاتی را به دو دسته تقسیم می کند:

(الف) سنجشی  ،   (ب) ازمایشی

تعریف عملیاتی ازنوع سنجشی به تعریفی اطلاق میشود که از طریق ان شیوه ی اندازه گیری متغیر معلوم ومشخص می شود.

درتعریف عملیاتی ازمایشی نحوه ی دستکاری متغیرها ویا شیوه ی دخل وتصرف در ان مشخص می شود.

به طورکلی، تعریف عملیاتی به تعریفی اطلاق می شود که ازطریق ان به یک مفهوم یا سازه، با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه گیری ان لازم است ، معنی داده می شود.این نوع تعریف درپژوهش ضروری است؛ زیرا داده ها باید براساس رویدادهای قابل مشاهده جمع اوری شوند.

از طرف دیگر، با کمک این تعریف می توان مفاهیم وسازه های مجرد را اندازه گیری کرد وپژوهشگربه کمک این تعریف ازسطوح مختلف سازه ها ونظریه ها به سطوح مختلف مشاهده می رسد.

کرلینجرمعتقد است تعاریف کاربردی علی رغم اهمیتی که دارند ، موجب محدود ساختن معانی مفاهیم می شوند. به این معنی که هیچ تعریفی را نمی توان یافت که تمام جنبه های متغیرمورد پژوهش را دربرگیرد.