پایان نامه های مدیریت،پایان نامه دکتری مدیریت،پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت،پرسشنامه،پروپوزال دکتری، تهیه پایان نامه

پایان نامه های مدیریت،پایان نامه دکتری مدیریت،پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت،پرسشنامه،پروپوزال دکتری، تهیه پایان نامه

انواع فرضیه ها در تدوین پایان نامه

هدف از ازمون فرضیه ، تعیین احتمال حمایت ان توسط واقعیت است.

فرضیه انتظاری کلی درباره ی رابطه ی بین متغیرهاست و مواقع خیلی زیادی وجود دارد که می توان ان را به بوته ی ازمایش گذاشت،ولی کوشش درجمع اوری اطلاعات برای تایید یا حمایت ان درکلیه ی شرایط مختلف غیرممکن است.

چون به دست اوردن حمایت دقیق وروشن برای یک فرضیه بسیار دشواراست، بنابراین،پژوهشگر به جای ان که تلاش نماید ان را مستقیم ازمون کند ، سعی خواهد کرد حالت انکاریا نفی ان را مورد ازمون قراردهد. حالت نفی یا عدم اختلاف یک فرضیه،فرضیه ی صفرنامیده می شود. فرضیه ی صفر ، یک فرضیه ی اماری است که ادعا می کند:

بین متغیرهای مورد ازمایش یا پژوهش ارتباط یا اختلاف معنی داری وجود ندارد.

این فرضیه درحقیقت یک فرضیه ی اماری است که به منظوربراورد پارامتربه کاربرده می شود.هدف ازمونهای اماری رد یا تایید فرضیه ی صفراست.

بنابراین، فرضیه ی صفردراغلب اوقات مغایربا فرضیه ی پژوهشی است.

عبارت یا جمله ای که رابطه ی بین دو متغیررا به صورت دقیق وروشن بیان می کند،فرضیه نامیده می شود.این نوع فرضیه،که درواقع نشان دهنده ی انتظارات پژوهشگردرزمینه ی روابط بین متغیرهای پژوهشی است،فرضیه ی پژوهشی نامیده می شود.

فرضیه ی پژوهشی به دو طبقه تقسیم می شود:

الف-فرضیه ی جهت دار          ب-فرضیه ی بدون جهت

توجه داشته باشید، دررد فرضیه ی صفر،چنانچه نتیجه گرفته شود که یک فرضیه مطلقا صحیح یا غلط است،غیرمنطقی است؛زیرا انواع خطا ممکن است موجب تایید یک فرضیه که غلط است ویا به رد فرضیه ای که واقعا صحیح است،منجرشود.

بیان فرضیه به صورت فرضیه ی صفرضروری نیست. چنانچه فرضیه به صورت مثبت یا جهت داربیان شود،درک ان اسانتراست.

فرضیه ی صفربا ازمونهای اماری به کاربرده می شود وپژوهشگربرای تفسیرنتایج از فرضیه ی صفراستفاده میکند.

بنابراین،یک فرضیه،حتی فرضیه ی صفر،به همان صورتی که مطرح می شود ممکن است قابل ازمون نباشد.

 برای این که فرضیه ای به صورت مستقیم قابل ازمون باشد باید ان را به صورت عملیاتی بیان کرد.فرضیه ای عملیاتی است که مفاهیم یا متغیرهای موجود دران به صورت عملیاتی تعریف شده باشند.

گاهی اوقات،عقاید،نظریه های موجود و شواهد پژوهشی که اساس دلیل منطقی را تشکیل می دهند،قطعی به نظرنمی رسند،ولی شما ممکن است پیش بینی روشنفکرانه ای ازنتیجه ی تحقیق خود داشته باشید.

 درچنین شرایطی،بیان فرضیه به صورت بدون جهت ترجیح داده می شود.

ازمون فرضیه

ملاک باارزش بودن یک فرضیه ،توانایی درازمون ان است. اعتبارهرفرضیه دردو مرحله بنا نهاده می شود:

(1)بیان فرضیه به پژوهشگراجازه می دهد تا به صورت قیاسی برخی از نتایج را درشرایطی که فرضیه با استفاده ازواژه های عملیاتی بیان می شود ومی تواند منجربه رد فرضیه ای که مغایربا دانش پذیرفته شده در یک سطح منطقی است پیش بینی کند.

(2)پس ازانکه فرضیه به صورت منطقی ازمون شد باید ازطریق ازمایش واندازه گیریهای مکررازمون شود.

یک فرضیه هرگزاثبات نمی شود،بلکه فقط تایید یا رد می شود.

چنانچه اعتبارفرضیه پس ازازمون تایید نشود،باید رد یا اصلاح شود. یک فرضیه حتی اگردرست نباشد،مفید است. تایید یک فرضیه،ازمایشی نسبی است به این معنی که نتیجه ی ازمون،تحت تاثیرشرایطی که فرضیه با عنایت به ان ازمون شده است،قراردارد.

چنانچه نوع اطلاعات گرد اوری شده تغییرکند یا شرایط ازمایش عوض شود،نتیجه ی ازمون فرضیه دچاردگرگونی خواهد شد.

 تایید منطقی وازمایشی یک فرضیه هرگزبه معنی برهان یا دلیل قاطع نیست وتایید ان باید به صورت احتمال بیان شود نه به طورقطع ویقین.

فرضیه ها،قوانین واصول

هنگامی که فرضیه ای،با عنایت به ازمون های ازمایشی ومنطقی مورد حمایت قرارگرفت،پایه واساسی برای تعمیم یا نتیجه گیری کلی فراهم می سازد. فرضیه پس ازانکه درشرایط مختلف ازمایشی ومنطقی مورد تایید قرارگرفت ممکن است به یک اصل یا قانون تبدیل شود.

تفاوت بین فرضیه،قانون ویا اصل،بستگی به عوامل زیردارد:

1-شایستگی منطقی ونظری.

2-تکرارپذیربودن شرایط ازمایشی.

3-تعریف وترسیم شرایط ازمایشی.

4-پیچیدگی موضوع.

5-حوزه واهمیت نسبی.

واژه های قانون واصل به صورت مترادف به جای یکدیگربه کاربرده می شوند. وعبارتندازیک بیان ثابت درباره ی روابط بین پدیده ها. ازنظرفنی،اصل جامعترازقانون است وبه عنوان پایه یامبنایی که قانون ازان استخراج می شود،به کاربرده می شود.   

قانون علمی را می توان به فرضیه ای که اعتباران تایید شده یا مورد سوال نیست،تعریف کرد. قانون همانند واژه های پژوهشی،براورد نسبتا دقیقی ازواقعیتهای تجربی را عرضه می کند.

علم با تبیین حوادث وپدیده ها،ازطریق فرضیه ها با قوانین،اصول ونظریه های پیچیده،سروکاردارد.

قوانین برای قواعد کلی به کاربرده می شوند وممکن است به صورت نظری یا تجربی باشند.

گرچه،تفاوت بین فرضیه ونظریه همیشه روشن نیست،ولی می توان گفت که نظریه دارای دامنه ی گسترده تری است ودرمقایسه با فرضیه برپایه پیچیده تری استواراست.

فرضیه را می توان براساس مشاهده های پژوهشگرصورت بندی کرد، ولی نظریه ازایجاد قواعد کلی،که قبلا ازمون شده اند،حاصل می شود.

تنظیم منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق

هنگامی که پژوهشگراطمینان یافت که منابع جامعی درزمینه ی موضوع مورد پژوهش کشف کرده است می تواند منابع جمع اوری شده را طبقه بندی وسازماندهی کند.

یک روش مفید برای این عمل عبارت است ازتنظیم منابع جمع اوری شده براساس عناوین انها وتعیین اینکه هرمنبع چگونه با مسئله پژوهشی رابطه پیدا می کند.

منابع باید به نحوی تنظیم وطبقه بندی شوند که مشخص شود چه منابعی موجود است یا چه فعالیتهایی انجام شده است وچه موضوع یا مسائلی باقی مانده است که باید پیرامون انها تحقیق کرد.

فرضیه به پژوهشگرکمک می کند تا چارچوبی برای مطالعه ی منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق تهیه کند.

فرضیه همانند یک کاشف،پژوهشگررا ازشناخته شده ها به سوی کشف ناشناخته ها هدایت می کند.

پیشنهادهای زیرمی تواند به پژوهشگران کمک موثری درمطالعه ی منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق بنماید:

1-با جدیدترین منابع مطالعاتی شروع کنید وسپس به تدریج به منابعی که ازنظرزمانی عقبترند،بروید.

یکی ازمزایای این روش ان است که شما کارمطالعه ی منابع را ازمنابعی اغازمی کنید که به تازگی پایان یافته ومی تواند مطالعات قبل را دربر گیرد واشتباه های گذشتگان را اصلاح کرده ودرنتیجه ازمراجعه به منابعی که بعدها نشان داده شده است درست نبوده،اجتناب کنید.

مزیت دیگراین شیوه ان است که منابع جدید متکی برمنابع قدیم است و شما را به صورت مستقیم به منابعی هدایت می کند که ازطریق دیگر امکان دسترسی به انها وجود ندارد.

2-برای جمع اوری اطلاعات ومنابع درباره ی موضوع مورد تحقیق باید حوزه ی معین ومشخص را تعیین کرد. به عبارت دیگر،درگرداوری منابع باید تعیین حدود کرد؛زیرا از یک طرف،تعیین زمینه ی معین مطالعاتی موجب می شود که همه ی اثارمهم دران زمینه گرداوری شود وازطرف دیگر،صرف زمان زیادی برای یک پژوهش موجب خستگی خواننده درمطالعه ی جزئیاتی می شود که مطالعه ی انها ضروری نیست.

3-ابتدا خلاصه یا چکیده ی گزارش پژوهش را،ازطریق منابع مقدماتی، دقیقا مورد مطالعه قراردهید تا مطمئن شوید که منبع مورد مطالعه ازجمله منابعی است که با موضوع مورد تحقیق یا مسئله پژوهشی دررابطه است.

استفاده ازاین روش موجب صرفه جویی دروقت ونهایتا مانع ازمطالعه ی منابعی می شود که احتیاج به صرف وقت زیاد دارند.

4-قبل ازتهیه ی فیش ازمنابع اصلی یا تهیه یادداشت،ابتدا خلاصه یا چکیده ی هرگزارش تحقیق را با دقت مطالعه کنید تا اطمینان حاصل کنید که منبع مورد نظرازجمله منابعی است که مورد نیازاست وارتباط مستقیمی با مسئله ی پژوهشی یا موضوع مورد پژوهش دارد.

5-یادداشتهای خود را روی برگهایی که به همین منظورچاپ شده وفیش خوانده می شود،بنویسید. زیرا طبقه بندی ومنظم کردن انها درمقایسه با نوشتن اطلاعات برروی کاغذ معمولی،اسانتراست.

6-برای هریک ازمنابع،مشخصات کامل کتابشناسی را استخراج کنید.

چنانچه روش دقیق ثبت کتابشناسی را بدانید ، دروقت صرفه جویی به عمل اورده اید. درصورت امکان شماره ی ثبت منبع را یادداشت کنید تا بازیابی ان درکتابخانه اسانترشود.

7-به خاطرسهولت درتنظیم وطبقه بندی فیشها،برروی هرفیش،بیش ازیک موضوع را یادداشت نکنید. امکان طبقه بندی موضوعی یا الفبایی درصورتی میسراست که برروی هرفیش یا کارت فقط یک موضوع ثبت شده باشد.

8-تعیین کنید کدام قسمت ازیادداشتی که برداشته اید نقل قول مستقیم ازمولف است. غفلت ازاین امرممکن است شما را متهم به عدم رعایت امانت کند. به علاوه،عقل سلیم حکم می کند که نظرمولف یا محقق را از نظرخود جدا کنید.