پایان نامه های مدیریت،پایان نامه دکتری مدیریت،پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت،پرسشنامه،پروپوزال دکتری، تهیه پایان نامه

پایان نامه های مدیریت،پایان نامه دکتری مدیریت،پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت،پرسشنامه،پروپوزال دکتری، تهیه پایان نامه

 

مفهوم تحقیق در پایان نامه

واژه ی تحقیق از زبان عربی گرفته شده است. درلغت به معنای درست کردن ،رسیدن، بررسیدن ،پژوهش ، رسیدگی،بررسی ، مطالعه ، حقیقت و واقعیت است. تحقیق از نظر روش شناسی عبارتست ازکاربرد روشهای علمی در حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سوال.

  درروش علمی برای پاسخگویی به یک سوال یا حل یک مسئله پژوهشگراقدام به:تعریف مسئله ، صورت بندی فرضیه،جمع اوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می کند.

تحقیق کوشش منظمی است که به منظور پاسخگویی به یک یا چند سوال داده میشود.

از نظرجان دیویی : تحقیق عبارت است ازتغییرکنترل شده ی یک موقعیت غیرثابت یا نامعین به موقعیتی که ازلحاظ ویژگیها و روابط کاملا معین و ثابت است ودر وضعی قرار دارد که عناصر موقعیت اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییریافته اند.                      

ازدیدگاه کرلینجر: تحقیق عبارتست ازبررسی ومطالعه ی منظم ، کنترل شده و ازمایشی قضیه های فرضی درباره ی روابط احتمالی بین پدیده های طبیعی با دیدی انتقادی

تحقیق به عنوان یک فرایند پژوهشی فعالیتی منظم است که دردرست ترین شکل خود واجد دو شرط است:

1- کنترل دقیق ، شرطی که مانع تاثیرعوامل نامربوط و مزاحم می شود.

2- نمونه گیری صحیح ، شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد.

رعایت شرط اول اعتبار درونی و رعایت شرط دوم اعتبار بیرونی تحقیق را موجب می شود

تعریف تحقیق به موجب اعتبار درونی و بیرونی چهار ترکیب ممکن به وجود می اورد که انها را اصطلاحا ازمایش ، مطالعه ، زمینه یابی و بررسی می نامیم.   

تحقیق درعلوم تربیتی عبارت است ازکاربرد روش های علمی در مطالعه ی مسائل اموزشی تربیتی.به عبارت دیگر هنگامی که روش علمی برای پاسخگویی به مسائل اموزشی به کاربرده می شود به نتیجه ی ان تحقیق تربیتی گفته می شود.

به طورکلی مجموعه فعالیت های منظمی که محقق به منظورشناخت و تبیین پدیده های اموزشی وتربیتی انجام می دهد تحقیق درعلوم تربیتی نامیده می شود.

تحقیق در تعلیم و تربیت علاوه بر اینکه برجنبه ی شناخت و تبیین تاکید دارد ، دو نوع تحقیق: کاربردی وبنیادی را نیز دربر می گیرد.

در پژوهش کاربردی هدف اصلی کشف علمی نیست بلکه ازمودن و بررسی امکان کاربرد دانش است و موضوع خود را در تعلیم و تربیت از مسائل و مشکلات روزمره اموزشی و تربیتی انتخاب میکند.

پژوهش بنیادی اگرچه می تواند کاربرد علمی نیزداشته باشد ولی هدف اصلی و اساسی ان افزایش حیطه ی فهم و دانش است.

درپژوهش بنیادی تاکید برمطالعه ی همبستگی درونی متغیرهاست ، نه بررسی توانایی بشر در تاثیرگذاردن برروابط متقابل متغیر.

تحقیق درتعلیم وتربیت و سایر رشته های علوم انسانی دارای ویژگیهایی است که اشنایی با انها به روشن شدن معنی ومفهوم تحقیق کمک می کند.

(تاکمن) ویژگیهای تحقیق را به پنج دسته و(جان بست)به دوازده طبقه به شرح زیرتقسیم کرده اند:

ویژگیهای تحقیق ازنظرتاکمن

1- تحقیق دارای فرایند معینی است. به این معنی که دراجرای ان از اصول وقواعد مشخصی استفاده می شودومنظم است یا به عبارت دیگر ، تحقیق فعالیت منظمی تلقی میگردد.

2- در تحقیق ،نظامی تعقیب می شود که در به کار بردن ان منطقی حکمفرماست،به همین دلیل تحقیق منطقی است.

3- تحقیق تجربی است. به عبارت دیگر، تحقیق بازگشت به واقعیت است.

4- تحقیق جنبه ی تقلیلی دارد. به این معنی که محقق با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع اوری شده را در طبقه های معین و معناداری طبقه بندی می کند.

5- تحقیق قابل انتقال و تکرر است. به این معنی که فرایند و روشهای تحقیق قابل تکرار و انتقال است.

ویژگیهای تحقیق ازنظر جان بست

1- هدف اصلی تحقیق حل یک مسئله یا پاسخگویی به یک سوال یا دستیابی به روابط علت و معلولی بین متغیرهای پژوهشی است.

2- تحقیق در صدد یافتن قوانین کلی است.به عبارت دیگر،هدف تحقیق مشاهده و درک الگوهای کلی رویدادها و روابط بین انهاست.

3- تحقیق برمشاهده وازمایش تاکید دارد. فرضیه ها ونظریه ها برای انکه مورد استفاده قرارگیرند باید درجهان واقعی قابل مشاهده وازمون باشند.

4- محقق به منظورجمع اوری اطلاعات وازمودن فرضیه ازابزار مختلف اندازه گیری استفاده می کند،اما مواقعی وجود دارد که نمی توان با استفاده ازابزار،عمل اندازه گیری را انجام داد به همین دلیل درچنین شرایطی محقق ازمشاهده ی دقیق برای توصیف روابط بین متغیرها استفاده می کند.  

5- در تحقیق محقق باید از جدیدترین منابع اطلاعاتی برای رسیدن به هدفهای تحقیقی خود استفاده کند.

6- درتحقیق هدف خاصی وجود دارد که محقق تلاش می کند باجمع اوری اطلاعات مناسب به انها دسترسی پیدا کند.

7- انجام تحقیق مستلزم داشتن مهارت لازم درزمینه ی موضوع مورد تحقیق است.

8- تحقیق فعالیتی عینی ومنطقی است.به این معنی که محقق با رعایت اصول وضوابط روشهای تحقیق اطلاعات لازم راجمع اوری کرده و بدون هیچ گونه تعصبی به نتیجه گیری می پردازد.

9- تحقیق به منظورحل مسائل بدون جواب یا سوالهای بدون پاسخ انجام می شود. به عبارت دیگر ، تحقیق نباید تکرارکاردیگران باشد ویا به حل مسائلی بپردازد که قبلا به وسیله ی دیگران حل شده است.

10- تحقیق در پایان نامه های کارشناسی ارشد نیازبه صبر و شکیبایی دارد.

11- وظیفه ی محقق با خاتمه یافتن تحقیق به پایان نمی رسد،بلکه محقق موظف است با تهیه گزارش دقیق ، انچه را که پیدا کرده است به اطلاع عموم برساند.

12- انجام تحقیق مستلزم این است که محقق دارای برخی ویژگیها نظیر: صداقت،شهامت و خلاقیت باشد.