پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ پایان نامه های مدیریت ، پایان نامه های mba

پایان نامه های دانشجویی، پروپوزال ، پایان نامه های مدیریت ، ام بی ای، مدیریت دولتی ، مدیریت بازاریابی؛ پروپزال، نمونه پرسشنامه ، پیشینه پایان نامه ، تهیه پروپوزال ، پایان نامه ، spss، پروپزال مدیریت اجرایی ، mba ، ام بی ای ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی ، مدیریت کارآفرینی ، تهیه پایان نامه و پروپوزال

پایان نامه مدیریت ، پروپوزال مدیریت ، پرسشنامه مدیریت ، پایان نامه های ارشد

همراهی در تنظیم انواع پایان نامه های مدیریت بازرگانی ، مدیریت دولتی ، مدیریت آموزشی ، مدیریت اجرایی و ... ، پیشنهادات موضوعات جدید ، تهیه پرسشنامه های نو و محقق ساخته ، ارائه مشاوره ، تحلیل آماری تاپسیس ، لیزرل ، spss و ... توسط مجموعه پژوهشی مترجمان شریف؛ نخستین مجموعه تاسیس شده ارائه مشاوره های ویژه پایان نامه های مدیریت 

تنظیم پایان نامه مدیریت و مهندسی صنایع، پرسشنامه مدیریت؛ مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، مالی ، تحول و بین الملل، مدیریت MBA ، مدیریت EMBA ، مدیریت DBA ، مدیریت صنعتی گرایش تولید ، تحقیق در عملیات و مالی ، مدیریت دولتی منابع انسانی ، مالی ، منابع انسانی ، تحول و تشکیلات و روشها ، مدیریت اجرایی یا ام بی ای گرایش بازاریابی ، استراتژیک ، استراتژی و تولید ، مدیریت شهری ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت کارآفرینی گرایش گردشگری ، فناوری ،  MBA ، مدیریت مالی ، مدیریت بیمه ، مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت بانکداری، مدیریت آموزشی، مدیریت جهانگردی، مهندسی صنایع گرایش مالی ، تولید صنعتی و صنایع

پایان نامه مدیریت

  
نویسنده : حسینی ; ساعت ٧:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱۳

روش تهیه پایان نامه ؛ پایان نامه مدیریت ؛ پروپوزال مدیریت بازرگانی ، spss

1ـ فصل اول پایان نامه :

بیان مسئلهً اهداف و فرضیات و متغیرها :در این بخش بر اساس موارد مطرح شده در فصل اول، ضرورت انجام این مطالعه توجیه می گردد. پس از نوشتن ضرورت مطالعه با جملات دقیق و گویا به اهداف مطالعه اشاره می شود. این اهداف در دو قسمت جداگانه(هدف کلی و اهداف جزئی) و دقیقاً مطابق با موارد ذکر شده در پروپوزال تصویبی نوشته می شود. پس از آن سئوالات پژوهشی (در صورت توصیفی بودن مطالعه) و فرضیات پژوهش (در صورت داشتن اهداف تحلیلی )نوشته می شوند و سپس متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها نوشته می شود.

2ـ فصل دوم پایان نامه :

کلیات: این فصل شامل دو بخش می باشد بخش اول شامل توضیحات کلی است که یک پنجم پایان نامه را شامل می شود بخش دوم تحت عنوان مروری بر متون که محدودیت اطلاعات موجود ارائه می شود و نواقص احتمالی مطالعات قبلی مشخص می گردد. رعایت نکات زیر در نوشت مطالب این فصل الزامی است:

الف) مطالبی که جنبه بدیهی ندارند باید با ذکر رفرانس مربوطه نوشته شوند.

ب) منابع به ترتیب استفاده در متن شمار گذاری شده (داخل پرانتز) و در قسمت منابع معرفی می شوند.

ج) کلیه جداول اشکال یا نمودارهای استفاده شده (داخل پرانتز) و در قسمت منابع معرفی می شوند.

د) جداول به صورت بسته ارائه شوند.

ه) شماره گذاری صفحات پایان نامه از فصل اول شروع می شود.

و) شماره صفحات در سمت چپ در قسمت پایین صفحه نوشته می شود.

3ـ فصل سوم پایان نامه :

روش ها و مواد : در این فصل تنها به ذکر موارد زیر اکتفا شده از ارائه نتایج به دست آمده خودداری شود. برای نوشتن مطالب از افعال مجهول استفاده شود..

الف) روش انجام مطالعه (توصیفی، تحلیل، آینده نگر، گذشته نگر و..)

ب) ویژگی جامعه مورد مطالعه (انسانی، غیر انسانی و...)

ج) طریقه نمونه گیری از جامعه مورد مطالعه ( تصادفی، سیستماتیک، خوشه ای و..)

د) روش تعیین تعداد نمونه با ذکر فرمول ه)چگونگی گروه بندی و تخصیص نمونه در گروههای مورد و شاهد

و) ذکر مکان و زمان انجام مطالعه ز)مشخصات افراد جمع آوری کننده اطلاعات ح)شرح انجام آزمایشات بر روی افراد مختلف با شیوه جمع آوری اطلاعات ط)ویژگی موارد و دستگاههای مورد استفاده و ابزار بررسی (پرسشنامه، چک لیست و ..).

ی) ذکر مشکلات و محدودیت های پژوهشی و راه حل های اتخاذ شده

4ـ فصل چهارم پایان نامه :

نتایج: در این فصل برای تمامی اهداف مورد مطالعه، نتایج بدست آمده به ترتیب ارائه شده و نتیجه آزمون آماری(p-value) آنها مشخص میگردد. در ارائه مطالب این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:

الف) قبل از ارائه جدول توضیحات مربوط به آن نوشته شود.

ب) در توضیح محتوای جداول از ذکر جزئیات خودداری شود.

ج) نمودار مربوط به هر جدول بلافاصله مربوطه قرار داده شود.

د) برای اهداف تحلیلی زیر جدول مربوطه مقدار P.val برای هر پارامتر نوشته شود.

ه) محورهای عمودی و افقی و نمودارها به فارسی نام گذاری شود.

و) عنوان جداول و شماره آن در بالای جدول و عنوان و شماره نمودارها در پائین نمودار نوشته می شود.

5ـ فصل پنجم پایان نامه :

بحث و نتیجه گیری: در این فصل رعایت نکات زیر الزامی است:

الف) هدف مطالعه نکات زیر الزامی است:

ب) علت و نوع یا عدم وقوع مطالب بحث شود.

ج) یافته های این تحقیق با یافته های دیگر از مقایسه شود( با ذکر شماره رفرانس)

د) در نهایت نتیجه گیری و جمع بندی کلی از یافته های تحقیق ارائه شود.

ه) از ذکر مجدد محتوای جداول و نمودارها در متن خودداری شود.

6ـ پیشنهادات پایان نامه :

این قسمت به ذکر استفاده های علمی این تحقیق، پیشنهاد برای بهبود فعلی و نیز پیشنهاد برای محققان دیگر جهت ادامه کار اختصاص دارد. محقق با توجه تجربه خود به علت آشنائی مستقیم با کمبودهای اطلاعاتی در این زمینه و مشکلات و جزئیات اجرائی کار می تواند راهنمائی هایی برای دیگران داشته باشد تا کارهای بعدی در مسیر مناسب تر و کیفیت بهتری انجام شود. نقایص برطرف گردد و دیگران میتوانند این کار را در جنبه های مختلف ادامه داده و تکمیل نمایند.

7ـ منابع References

در این بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن ارائه می گردد و فهرست منابع فارسی و انگلیسی همراه با هم نوشته میشود. طریقه صحیح نگارش طبق الگوی وانکوور منابع که به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری و مرتب شده باشند.

الف) مقالات: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) تا 6 نفر سپس از عبارت et al استفاده شود، عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، دوره مجله، شماره مجله، شماره صفحات.

٭ پورزن ع. گزارش 143 مورد انسداد مجاری صفراوی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1373،، 24: صفحات 41-33

٭Cassell GH, Cole BC. Mycoplasma as agents of human disease. N Engl j Med, 1994, 304: 80-92

ب) کتاب فارسی: نام و نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان)، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.

٭ بدره ای ف. کتابنامه در نوشته های تحقیقی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات امیر کبیر، 1376: صفحه 29

ج)کتاب ترجمه: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) اصلی، عنوان کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام مترجم، نوبت چاپ، محل ا نتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.

٭آبرامسون ج ه . روشهای تحقیق در پزشکی اجتماعی. ترجمه حسن آبادی ع، چاپ اول، شیراز. 1378: صفحات 120-100

د) کتاب خارجی : نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) آن بخش، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، شماره صفحات

Thomas KH, Collins Bj and Taylor L(eds). Infection and the spread of microorganism. 1 st ed, New York : Williams and Wilkins, 2001:70-76

ه) بخشی از یک کتاب خارجی: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان) آن بخش، عنوان آن بخش از کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام مولفین کتاب، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر، سال انتشار، شماره صفحات.

٭Wagner MB. Epidemiology of nosocomial infection. In: Hospital (eds: Benet JV and Brachman PS). 2nd ed. Boston : Little Brown , 2000:121-135 )

8ـ بیوگرافی علمی محقق : نوشتن این قسمت برای تمامی کارورزان و دستیاران الزامی می باشد. محقق روند تحصیل سوابق علمی و فعالیت های پژوهشی خود را بطور دقیق و حداکثر در یک صفحه ارائه می کند.

9ـخلاصه انگلیسی Abstract : در این بخش محقق خلاصه پایان نامه خود را به زبان انگلیسی ارائه می نماید. که در این خلاصه با رعایت موارد ذکر شده در خلاصه فارسی نوشته می شود ذکر کلیده واژه ها Key Words در انتهای خلاصه انگلیسی الزامی است.

  
نویسنده : حسینی ; ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۱

پرسشنامه پایان نامه های کارشناسی ارشد

پرسشنامه

پرسشنامه شامل دسته های از پرسش هاست که برطبق اصول خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شود و پاسخگو بر اساس تشخیص را خود جواب ها را در آن می نویسد. هدف از ارائه پرسشنامه اخذ اطلاعات معین در مورد موضوعی مشخص است. بزرگ بودن گروه یا جامعه مورد مطالعه یکی از دلایل مهم برای استفاده از پرسش نامه است چه امکان مطالعه نمونه های بزرگ را فراهم می آورد. کیفیت تنظیم پرسشنامه منوط به کسب اطلاعات صحیح، درست و قابل تعمیم است.

بر اساس نحوه اجرای پرسش نامه و نیز نوع سوالات می توان آنرا به انواع متفاوت تقسیم نمود.

- طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه : 

پرسشنامه باز : در این نوع پرسشنامه با سوالات باز روبرو هستیم. در اینجا پاسخگو می تواند بدون محدودیت هر پاسخی را که مد نظرش باشد در مورد ان پرسش بنویسد و یا در آن زمینه توضیح دهد. در اینگونه سوالات ، اطلاعات دقیق تر، کامل تر و دارای ارزش بیشتر هستند ولی طبقه بندی و نتیجه گیری از آنها مشکل تر بوده و به تجربه زیاد نیازمند است.

پرسشنامه بسته : در این نوع پرسشنامه برای هر پرسش تعدادی گزینه و پاسخ انتخاب شده است که فرد پاسخ دهنده باید یکی از آنها رابه عنوان پاسخ بگزیند. در اینجا پاسخ ها را می توان به سرعت نوشت و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی پاسخ ها نیز ساده تر است اما اطلاعات به دقت و کاملی پرسش نامه باز نیست.

-  طبقه بندی بر اساس نحوه اجرا

پرسشنامه همراه با مصاحبه :  این پرسشنامه همان مصاحبه انعطاف ناپذیر است که به صورت حضوری پرسشها از افراد پرسیده می شود و پاسخ ها را پرسشگر در برگه پرسشنامه وارد می کند.

 پرسشنامه خود ایفا : پرسشنامه در اختیار فرد یا گروه قرار می گیرد و فرد به تنهائی و یا به صورت گروهی یه پرسش را پاسخ می دهند .

پرسشنامه پستی :  پرسشنامه برای افراد از طریق پست ارسال می شود . فرد پس از تکمیل آنرا برای محقق عودت می دهد.

پرسشنامه الکترونیک :  در این نوع از پرسشنامه که به تازگی موارد استفاده از آن گسترش یافته است ، محقق با استفاده از شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت ، اقدام به ارسال پرسشنامه الکترونیک برای افراد می کند و افراد پاسخ ها را در همان پرسشنامه وارد و با پست الکترونیک برای محقق باز می گردانند. در برحی موارد ممکن است افراد نسخه ای از پرسشنامه را چاپ گرده و بعد از پاسخگوئی به شکل پستی باز گردانند.

-  نکات مهم در طراحی پرسشنامه

داشتن یک مقدمه رسا ، جذاب و واضح در ابتدای پرسشنامه

وجود پرسش های قابل فهم و خالی از ابهام

خودداری از پرسش های طولانی و وقت گیر و دو پهلو

خودداری از کاربرد واژه ها و لغات نامانوس و نامفهوم

طراحی پرسشنامه زیبا و پرهیز از کلمات زشت و زننده ( در حد امکان پرسش ها می بایست بصورت دوستانه مطرح شوند تا در پاسخ دهنده یا آزمودنی مقاومت ایجاد ننماید ) 

محدود بودن پرسش های موضوعی

قرار دادن پرسش های حساس و مهم در پایان پرسش نامه

هر سوال فقط به یک موضوع اختصاص داشته باشد

استفاده همزمان از پرسش های باز و بسته 

قرار دادن تمام پاسخ های ممکن برای پرسش های بسته

مزایای پرسشنامه

عدم نیاز به شخص مصاحبه کننده ، بنابراین عدم تاثیر وجود چنین شخصی

ساده و ارزان بودن

سادگی طبقه بندی و تجزیه و تحلیل

دقت بیشتر در ارائه پاسخ ها توسط آزمودنی بدلیل محرمانه ماندن هویت افراد

امکانپذیری اجرای مطالعات بزرگ

یکسان بودن شرایط در زمان تکمیل 

معایب پرسشنامه

عدم قابلیت استفاده برای بی سوادان

درک نکردن مفهوم سوال توسط آزمودنی

امکان  ارائه تصویر کاذب توسط فرد از خود

کاهش درصد پاسخ های رسیده در پرسشنامه پستی

در هنگام نوشتن پرسشنامه باید  دقت نمود تا ابتدا از پرسش های زمینه ای استفاده گردیده و سپس به پرسش هائی که در زمینه موضوع طراحی شده اند ، پرداخته شود .

خصوصیات یک پرسش

اعتبار صوری : بدین معنا که سوال قادر به اندازه گیری موضوع مورد پرسش باشد. به تعبیر دیگر مقیاس اندازه گیری متغیر تحت مطالعه باشد.

انتظار دادن پاسخ : باید سوال به گونه ای مطرح شود که انتظار داشته باشیم پاسخگو ،‌ جواب آنرا بداند.

روشن و صریح : سوال باید بدون ابهام باشد و تنها به یک مطلب اشاره کند.

بی آزار : به مسائل خصوصی افراد وارد نشود مگر با اجازه قبلی خود آنها

منصفانه : به معنا و مفهوم خاصی اشاره ننماید و آزمودنی را به موضع خاص نکشاند.

  
نویسنده : حسینی ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢٦

← صفحه بعد